Adatvédelmi irányelvek

BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION ÁLTALÁNOS ALAPELVEK, A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Ahhoz, hogy a Baltic Council for International Education szolgáltatásait kínálhassuk Önnek, szükségünk van bizonyos adatokra. Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét, és azokat mindig az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelően kezeljük. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt az általunk feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról, valamint az Ön, mint érintett személy jogairól.

Személyes adatszolgáltatónak minősül minden olyan személy, aki személyes adatokat kezel és/vagy minden olyan személy, akinek nevében személyes adatokat kezelnek. A fő üzemeltető a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION társaság, nyilvántartási szám: 01-09-398543, cím: BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Magyarország. A meghatalmazott üzemeltető az a személy, akit a fő üzemeltető felhatalmazott a személyes adatok feldolgozására. A felhatalmazott üzemeltető a BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION belső alkalmazottja.

"Érintett": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki személyes adatait megosztotta a főüzemeltetővel, és akinek adatait a főüzemeltető a személyes adatok feldolgozásának általános elveivel összhangban kezeli.
Személyes adatok - az érintettre vonatkozó adatok, amelyeket az érintett a személyes adatok üzemeltetőjének egy weboldalon, e-mailben vagy telefonon keresztül küldött / közölt. Ezen adatok közé tartozik a név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, útlevélszám, születési dátum, nem és egyéb olyan adatok, amelyek lehetővé teszik egy személy azonosítását.
Személyes adatok feldolgozása - a személyes adatokkal végzett bármely tevékenység, beleértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát, hozzáférését, megtekintését, kivonatolását, felhasználását, továbbítását, megosztását, egyesítését, megszüntetését, törlését vagy megsemmisítését, illetve a fenti műveletek valamelyikét, függetlenül attól, hogy a tevékenységeket hogyan végzik, illetve milyen eszközöket használnak.
"Harmadik fél": bármely természetes vagy jogi személy, kivéve az érintettet, a fő üzemeltető, a megbízott üzemeltető vagy a fő vagy a megbízott üzemeltető nevében személyes adatokat kezelő személy.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI ÉS ELVEI
A személyes adatok kezelője a személyes adatokat az ügyfelekkel való kapcsolatok általános kezelése, valamint a termékek és szolgáltatások nyújtása, értékesítése, promóciója és adminisztrációja céljából kezeli.
A személyes adatok kezelője nem adhatja át, és nem továbbíthatja a személyes adatokat harmadik félnek, illetve harmadik fél általi felhasználás céljából (kivéve a személyes adatok feldolgozásának jelen általános elveiben meghatározott esetekben).
A személyes adatok kezelése során a személyes adatok kezelőjének meg kell felelnie a személyes adatok védelméről szóló törvényben és az EU általános adatvédelmi rendeletében meghatározott elveknek.

ADATGYŰJTÉS ÉS -FELDOLGOZÁS
Az Ön adatait kizárólag a lehetséges jogalapok közül egy vagy több alapján kezeljük:
A GDPR szerint a személyes adatok feldolgozása különösen szerződés alapján vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében, hozzájárulás esetén, jogos érdek vagy törvény alapján, valamint létfontosságú vagy közérdek védelme érdekében történhet.
Nyelvtanfolyam vagy szállás foglalása vagy egyéb fizetéshez kötött szolgáltatások vásárlása esetén a szerződés törzsadatait, beleértve az elérhetőségi adatokat is, a szerződés teljesítéséhez használjuk fel, ahogyan például az áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatás nyújtásához vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében is, valamint jogi igények vagy követelések érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések esetében. A fizetős szolgáltatások esetében bizonyos adatokat azért dolgozunk fel, mert jogi kötelezettségünk van.

A regisztráció során vagy a szerződés teljesítésének részeként megadott e-mail címét arra is felhasználjuk, hogy e-mailben tájékoztassuk Önt saját hasonló termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, illetve meglévő foglalásokról vagy általában a BCIE-ről. Ebben az esetben az e-mail cím kezelése az áruink és szolgáltatásaink reklámozásához fűződő jogos érdekünk alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Ezen túlmenően az Ön e-mail címét hírlevelünk küldésére is felhasználjuk, amennyiben Ön előzetesen kifejezett hozzájárulását adta hírlevél vagy reklám küldéséhez. Ebben az esetben az Ön e-mail címét annak érdekében kezeljük, hogy a hírlevelet a kérésnek megfelelően elküldhessük Önnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ön bármikor tiltakozhat e-mail címe ilyen célú felhasználása ellen írásban a hungary@balticcouncil.org címen.

Az interneten minden eszköznek szüksége van egy egyedi címre, az úgynevezett IP-címre az adatok továbbításához. Az IP-cím legalább ideiglenes tárolása technikailag szükséges ahhoz, hogy a weboldal eljusson a felhasználó számítógépére. Az IP-címeket minden feldolgozás előtt lerövidítjük, és csak anonim módon dolgozzuk fel. A rövidítetlen IP-címek tárolására vagy további feldolgozására nem kerül sor. Szerverünk saját biztonsági okokból 14 napig tárolja az Ön IP-címét is.
Az olyan adatkezelési műveletek esetében, amelyek nem tartoznak a fent említett jogalapok valamelyikének vagy többnek a hatálya alá, az adatkezelésre akkor kerül sor, ha az jogos érdek védelméhez szükséges, és az érdekek átfogó mérlegelése alapján az Ön érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai nem kerülnek túlsúlyba (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdek akkor feltételezhető, ha az érintett a felelős ügyfél. Ha a személyes adatok feldolgozása ezen alapul, jogos érdekünk különösen az, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk érdekében végezzük.
A felhasználáson alapuló online reklám és webes elemzés céljából történő adatkezelés jogalapja az a jogos érdekünk, hogy az Ön igényeihez igazodó termékeket tudjunk Önnek kínálni, hogy tájékoztassuk Önt az új termékekről, valamint hogy folyamatosan javítsuk szolgáltatásainkat és ezáltal növeljük eladásainkat. A webelemzési szolgáltatásokról részletesen lásd a 9. pontot. Egy másik jogos érdek a vállalati folyamatok (pl. címkezelés / könyvelés) funkcionalitása. Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdeken alapuló feldolgozás ellen.

Abban az esetben, ha az adatok feldolgozására az adatgyűjtéskor megadott céltól eltérő célból kerül sor, a GDPR 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban kompatibilitás-ellenőrzésre kerül sor. A további feldolgozás csak akkor engedélyezett, ha az eredeti cél összeegyeztethető az új céllal, vagy külön jogalap alapján engedélyezett. Az elismert összeegyeztethető célok közé tartozik a polgári jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, kivéve, ha az érintettnek nyomós érdeke van. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk Önt a cél megváltozásáról. Ha az új cél nem összeegyeztethető az adatgyűjtés időpontjában megadott céllal, akkor új jogalap alapján új adatgyűjtésre kerül sor. Ekkor is tájékoztatni fogjuk Önt a cél megváltozásáról.
A honlapunk és a blogunk minden egyes hozzáférése, valamint a honlapon tárolt fájlok minden egyes lekérése naplózásra kerül. A tárolás belső rendszerszintű és statisztikai célokat szolgál. A következők kerülnek naplózásra: a lekért fájl neve, a lekérdezés dátuma és időpontja, az átvitt adatmennyiség, a sikeres lekérdezésről szóló értesítés, a webböngésző és a kérő domain. Ezenkívül a lekérdező számítógépek IP-címei is naplózásra kerülnek. További személyes adatok csak akkor kerülnek rögzítésre, ha Ön ezeket az információkat önként adja meg, például egy megkeresés vagy foglalás részeként.

Szolgáltatásaink a nagyközönség számára készültek. Mivel kiskorúak is igénybe vehetik szolgáltatásainkat, például a nyelvtanfolyamokat és egyéb programokat , kiskorúak adatait csak a törvényes képviselő beleegyezésével gyűjtjük.

A fizetést vagy regisztrációt nem igénylő online szolgáltatásainkat személyes adatok megadása nélkül is igénybe veheti. Erre elvileg csak annyiban kerül sor, amennyiben ez szükséges a weboldal működéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink biztosításához. Ezen túlmenően a BCIE használatával kapcsolatban akkor dolgozunk fel személyes adatokat, ha azokat Ön adja meg, pl. egy megkeresés részeként vagy egy nyelvtanfolyam foglalásakor, vagy mert erre egyéb jogalap áll fenn. Ha ezt nem kívánja, akkor sajnos nem vagy nem teljes mértékben tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.
Ha az űrlapon keresztül megkeresést küld nekünk (pl. katalógus rendelése) vagy regisztrál egy nyelvi útra vagy ingyenes konzultációra, az Ön adatait, beleértve az elérhetőségi adatokat is, az Ön megkeresésének vagy foglalásának feldolgozása céljából használjuk fel, és tároljuk az alábbiakban megadott információknak megfelelően.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA
Az Ön kérésének feldolgozása vagy a megrendelt szolgáltatás teljesítése után felmerülő utólagos kérdések esetén, valamint az adó- és kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési határidők figyelembevételével az Ön által az érdeklődés vagy foglalás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatokat az alábbiak szerint tároljuk:
-foglalás esetén: 10 év a törvényes megőrzési kötelezettségnek megfelelően
-kérdések/ajánlatok esetén: 2 év
Amennyiben Ön személyes adatokat bocsátott rendelkezésünkre, ezeket kizárólag az Önnel történt megkeresések és foglalások megválaszolásához, az Önnel kötött szerződések feldolgozásához és a technikai adminisztrációhoz használjuk fel.
Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek vagy továbbítjuk más módon, ha ez a szerződés feldolgozásához szükséges - különösen a rendelési adatok továbbítása a beszállítóknak -, ha ez számlázási célokból szükséges, vagy ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik, a személyes adatok védelméről szóló törvény 7. szakaszának (1) bekezdésével és az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

Az érintettnek bele kell egyeznie abba, hogy a személyes adatok kezelője a személyes adatait ezen elvekkel és a személyes adatok kezelésének céljával összhangban kezelje. A hozzájárulás megadásához az érintettnek ki kell töltenie a megfelelő nyomtatott kérdőíveket vagy a személyes adatok kezelőjének balticcouncil.org/hu weboldalán található online űrlapokat, vagy meg kell adnia adatait e-mailben vagy telefonon.
A hozzájárulás megadása előfeltétele az érintettel való együttműködésnek, és az egyeztetés nélküli hozzájárulás azt jelenti, hogy az elsődleges üzemeltető nem tudja teljesíteni az érintett által kért szolgáltatást.

Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha a személyes adatainak üzemeltetőjét a hungary@balticcouncil.org  e-mail címre küldött értesítéssel tájékoztatja, vagy leiratkozhat a személyes adatok üzemeltetője által küldött elektronikus levelekről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét, amely a hozzájárulás visszavonása előtt történt.

COOKIES
Egyes weboldalak úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem okoznak kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyeket az Ön böngészője ment el.
Az általunk használt sütik többsége úgynevezett "munkamenet sütik". Ezek a látogatás után automatikusan törlődnek. Más sütik mindaddig az Ön berendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatásakor felismerjük az Ön böngészőjét, például ha Ön létrehozott egy megfigyelési listát.
Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatva legyen a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, kizárhatja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekre vagy általában, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA
Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A Google Analytics úgynevezett "sütiket" használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics az "anonymizeIp" kóddal bővült annak érdekében, hogy az IP-címek névtelenül kerüljenek rögzítésre (ún. IP-maszkolás). Ennek eredményeként azonban az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben küldi el a Google USA-beli szerverére, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival. Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását; felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben adott esetben nem fogja tudni teljes mértékben használni a weboldal minden funkcióját. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP-címét is), és hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza, ha letölti a következő linken elérhető böngésző plug-in-t és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön. Egy opt-out cookie kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt (ez az opt-out cookie csak ebben a böngészőben és csak erre a tartományra működik, törölje a cookie-kat ebben a böngészőben, újra ezt a Click linket kell használnia): Google Analytics letiltása
A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a https://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy a https://www.google.de/intl/de/policies/ oldalon találhatók.   

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING
Adwords ügyfélként a Google remarketing funkcióját használjuk. Ezzel a funkcióval a Google kijelzőhálózatán belüli más weboldalakon (magán a Google-on, az úgynevezett "Google-hirdetéseken" vagy más weboldalakon) a weboldalunk felhasználóit az érdeklődési körükön alapuló hirdetésekkel tudjuk megszólítani. Ebből a célból elemezzük a felhasználók weboldalunkon való interakcióját, például azt, hogy a felhasználó milyen ajánlatok iránt érdeklődött, hogy a felhasználónak a weboldalunk meglátogatása után más oldalakon célzott hirdetéseket tudjunk megjeleníteni. A reklámok megjelenítéséhez sütiket használunk, amelyek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó számítógépén tárolunk. A szövegfájlok segítségével elemezhető a felhasználó viselkedése a weboldal meglátogatása során, majd felhasználható célzott termékajánlások és érdeklődésalapú reklámok készítésére. A cookie-k egy adott számítógépen lévő webböngésző egyedi azonosítására szolgálnak, nem pedig egy személy azonosítására, személyes adatokat nem tárolnak. A cookie-k Google általi használatát az alábbi linkre kattintva, az ott található bővítmény letöltésével és telepítésével lehet kikapcsolni: https://www.google.com/settings/ads/plugin
A Google Remarketingről és a Google adatvédelmi szabályzatáról további információkat a következő címen talál: https://www.google.com/privacy/ads/

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉSSEL
Adwords ügyfélként a Google Conversion Tracking elemzési funkcióját is használjuk. A Google Adwords egy konverziókövető cookie-t helyez el az Ön számítógépén, ha Ön egy Google-hirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra. Ezek a sütik 30 nap után érvényüket vesztik. Nem tartalmaznak személyes adatokat, ezért nem használjuk őket személyes azonosításra. Ha Ön meglátogatja weboldalunk bizonyos felületeit, és a cookie még nem járt le, a Google és mi felismerhetjük, hogy Ön rákattintott a hirdetésre, és átirányították erre az oldalra. Minden Google AdWords-ügyfél más-más cookie-t kap. Ezért nincs mód arra, hogy a cookie-kat az AdWords-hirdetők weboldalain keresztül nyomon lehessen követni.

A konverziós süti segítségével kapott információkat konverziós statisztikák készítésére használjuk azon AdWords-ügyfelek esetében, akik a konverziókövetést választották. Az Adwords-ügyfelek megtudják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, és került átirányításra egy konverziókövető címkével ellátott oldalra. Nem kapnak azonban olyan információt, amellyel a felhasználók személyesen azonosíthatók lennének. Ha nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, akkor az ehhez szükséges cookie beállítását úgy akadályozhatja meg, hogy a böngészője megfelelő beállításával általában kikapcsolja a cookie-k automatikus beállítását. Ekkor Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. https://www.google.de/policies/privacy/

KÖZÖSSÉGI MÉDIA WIDGETEK
A Facebook, az Instagram, a Twitter, a Pinterest és a Google+ közösségi média widgetjei a weboldalunkon integrálva vannak. Ezeken a közösségi médiaszolgáltatásokon keresztül az ilyen szolgáltatás felhasználói linkeket és híreket gyűjthetnek. Ezek a szolgáltatások csak a megfelelő profiloldalainkra mutató linkként szerepelnek weboldalunkon. Az integrált grafikára való kattintás után Ön átirányításra kerül az adott szolgáltató weboldalára, azaz csak ezután kerülnek a felhasználói adatok az adott szolgáltatóhoz.
A Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, Pinterest és Google+ weboldalainak használata során az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi szabályzatában találja.
A Facebook adatvédelmi szabályzatát a https://de-de.facebook.com/policy.php oldalon találja.
Az Instagram adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos információk a következő címen találhatók: https://instagram.com/about/legal/privacy/
A Twitter adatvédelmi szabályzatát a https://twitter.com/privacy címen találja. A Twitteren az adatvédelmi beállításokat a fiókbeállításoknál módosíthatja a https://twitter.com/account/settings  oldalon.
A Pinterest adatvédelmi irányelveit a https://pinterest.com/about/privacy  címen tekintheti meg.
A Google adatvédelmi szabályzatáról a következő internetes címeken találhat további információkat: https://policies.google.com/privacy?gl=de vagy https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELELŐSSÉG
A személyes adatok kezelője a személyes adatok védelmét mindenféle szervezeti, fizikai és informatikai biztonsági intézkedéssel biztosítja. A személyes adatok kezelője megerősíti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi intézkedést végrehajtották, a személyes adatok kezelése a személyes adatok kezelésének céljának eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik.

Ha az érintett hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához a kért szolgáltatással összefüggésben, a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának megtagadásához kell tárolni.

A személyes adatok kezelője a személyes adatokhoz való hozzáférést csak a személyes adatok kezelőjének azon alkalmazottai számára engedélyezi, akik jogosultak a személyes adatok kezelésére, és csak a személyes adatok kezelésének céljai eléréséhez szükséges mértékben.

A személyes adatok kezelője felelős a személyes adatok védelméről szóló törvényben és az EU általános adatvédelmi rendelkezéseiben meghatározott követelményeknek való megfelelésért annak hatálybalépését követően.

AZ ÖN MINT ÉRINTETT JOGAI
Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adatok üzemeltetője által tárolt személyes adataihoz, és további tájékoztatást kapjon személyes adatainak feldolgozásáról.
Ön jogosult bármikor kérelmezni a személyes adatainak feldolgozását, beleértve a személyes adatai feldolgozásának vagy nyilvánosságra hozatalának megszüntetését vagy a személyes adatokhoz való hozzáférés megszüntetését és/vagy az összegyűjtött adatok eltávolítását, helyesbítését vagy zárolását, ha ez a jog összhangban van az előírásokkal Az egyének adatainak védelméről szóló törvény vagy bármely más jogszabály.
Ha azt tapasztalja, hogy a személyes adatok üzemeltetője megsértette az Ön jogait a személyes adatok feldolgozása során, vagy ha az érintett kéri az Ön adatainak törlését, akkor jogosult arra, hogy kérelmet nyújtson be az üzemeltető személyes adatok megsértésének megszüntetésére vagy megszüntetésére irányuló kérelmet a hungary@balticcouncil.org e-mail címen. Az érintett jogosult arra, hogy jogai védelme érdekében bármikor az Állami Adatfelügyelethez vagy a bírósághoz forduljon.

A VÁLLALAT ADATAI
Baltic Council for International Education
Regisztrációs szám: 01-09-398543
Adószám: 27801213-2-41
Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Magyarország
OTP Bank Nyrt.
HU88117940152144991200000000
 

Fel