Privaatsuspoliitika

BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Selleks, et saaksime pakkuda Baltic Council for International Education teenuseid, vajame klientide isikuandmete töötlemist. Suhtume  andmekaitsesse väga tõsiselt ning  töötleme neid alati kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse üldmäärusega, eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärusega. Käesoleva andmekaitse deklaratsiooniga soovime teid informeerida meie poolt töödeldavate isikuandmete liigist, ulatusest ja eesmärgist ning teie kui asjaomase isiku õigustest.

Isikuandmete töötleja on mis tahes isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle nimel isikuandmeid töödeldakse. Vastutavaks töötlejaks on mittetulundusühing Baltic Council for International Education, reg.kood: 80247921, aadress: Narva mnt 7, Tallinn, 10117, Eesti. Volitatud töötleja on isik, keda vastutav töötleja on volitanud töötlema isikuandmeid. Volitatud töötlejaks on MTÜ Baltic Council for International Educationi sisetöötaja.
“Andmesubjekt” – igasugune füüsiline või juriidiline isik, kes on teatanud oma isikuandmed vastutavale töötlejale ja kelle andmeid töötleb vastutav töötleja vastavalt isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele..
“Isikuandmed” – on andmesubjekti andmed, mille andmesubjekt on saatnud/edastanud isikuandmete töötlejale veebisaidi, e-posti või telefoni teel. Nende andmete hulka kuuluvad eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, passinumber, sünniaeg, sugu ja muud andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada.
Isikuandmete töötlemine –on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korraldamine, säilitamine, muutmine, avaldamine, juurdepääs, vaatamine, väljavõtmine, kasutamine, üleandmine, ühiskasutus, ühendamine, lõpetamine, kustutamine või hävitamine või mõned eespool nimetatud toimingud, sõltumata sellest, kuidas toimingut teostatakse või milliseid vahendeid kasutatakse.
"Kolmas isik" tähendab füüsilist või juriidilist isikut, välja arvatud andmesubjekti, vastutavat töötlejat, volitatud töötlejat või isikut, kes töötleb isikuandmeid vastutava või volitatud töötleja nimel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
Isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid kliendisuhete üldiseks juhtimiseks ning toodete ja teenuste pakkumiseks, müügiks, müügiedenduseks ja haldamiseks.
Isikuandmete töötleja ei tohi isikuandmeid edastada ega rentida kolmandatele isikutele kasutamiseks (välja arvatud käesolevates isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes sätestatud juhtudel).
Isikuandmete töötlemisel peab isikuandmete haldur järgima isikuandmete kaitse seaduses ja EL-i andmekaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.

ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE
Töötleme teie andmeid ainult ühel või mitmel võimalikul õiguslikul alusel: GDPR-i kohaselt võidakse isikuandmeid töödelda eelkõige lepingu alusel või lepingueelsete toimingute läbiviimiseks, kui selleks on antud nõusolek, õigustatud huvi, seaduse alusel, eluliste või avalike huvide kaitsmiseks.
Keelekursuse või majutuse broneerimisel või muude tasuliste teenuste tellimisel kasutame teie poolt lepingu täitmisel antud põhiandmeid, sealhulgas kontaktandmeid, nagu näiteks töötlemistoimingute puhul, mis on vajalikud kaupade kohaletoimetamiseks või teenuse osutamiseks või maksmiseks, samuti juriidiliste nõuete või nõuete täitmiseks (GDPR, artikkel 6, lõik 1, punkt b).
Sama kehtib ka selliste töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete toimingute läbiviimiseks, näiteks meie toodete või teenuste päringute puhul. Tasuliste teenuste puhul töötleme teatud andmeid, kuna meil on seadusest tulenev kohustus.

Samuti kasutame teie poolt registreerimisel või lepingu täitmisel antud e-posti aadressi, et informeerida teid meili teel meie enda sarnastest toodetest või teenustest ning olemasolevatest tellimustest või BCIE-st üldiselt. Sel juhul töödeldakse e-posti aadressi toodete ja teenuste müügiedenduse eesmärgil õigustatud huvi alusel (GDPR, artikkel 6, lõik 1, punkt f).

Lisaks kasutame teie e-posti aadressi teile uudiskirjade saatmiseks, kui olete andnud meile eelneva selgesõnalise nõusoleku uudiskirja või reklaami saamiseks. Sellisel juhul töötleme teie e-posti aadressi, et saaksime teile uudiskirju saata vastavalt teie soovile (GDPR, artikkel 6, lõik 1, punkt b). Saate oma e-posti aadressi sellistel eesmärkidel kasutamisest igal ajal loobuda võttes meiega ühendust aadressil info@balticcouncil.org.
 
Iga Internetis olev seade vajab andmete edastamiseks unikaalset aadressi, nn IP-aadressi. IP-aadressi vähemalt ajutine salvestamine on tehniliselt vajalik, et võimaldada veebilehe edastamist kasutaja arvutisse. Lühendame IP-aadresse enne töötlemist ja töötleme neid ainult anonüümselt. Lühendamata IP-aadresse ei salvestata ega ei töödelda edasi. Meie serverid salvestavad ka teie IP-aadressi oma turvalisuse huvides 14 päeva. Töötlemistoimingute puhul, mida ükski eelnimetatud õiguslik alus ei hõlma, toimub töötlemine, kui see on vajalik õigustatud huvide ning igakülgse huvide kaalumise põhjal - teie huvide, põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmiseks mitte neid ülekaaludes . (GDPR, artikkel 6, lõik 1, punkt f). Õigustatud huvi võib esineda, kui andmesubjekt on vastutava isiku klient. Kui isikuandmete töötlemine põhineb sellel, seisneb meie õigustatud huvi eelkõige meie äritegevuses, kõigi meie töötajate ja aktsionäride huvides.
Meie õigustatud huvi pakkuda teile teie vajadustele vastavaid tooteid, teavitada teid uutest toodetest ja pidevalt täiustada oma teenuseid ning seeläbi suurendada müüki, on veebireklaamide töötlemise ja kasutuspõhise veebianalüüsi õiguslikuks aluseks. Lisateavet veebianalüüsi teenuste kohta leiate jaotisest 9. Teiseks õigustatud huviks on ettevõtte protsesside funktsionaalsus (nt aadresside andmete haldus/raamatupidamine). Saate igal ajal õigustatud huvide alusel andmetöötlusele vastuväiteid esitada.

Juhul, kui andmeid töödeldakse muul eesmärgil kui andmete kogumise ajal oli määratud, viiakse läbi ühilduvuskontroll vastavalt GDPR-i artikli 6. lõikele (4). Edasine töötlemine on lubatud ainult juhul, kui esialgne eesmärk on uue eesmärgiga kooskõlas või on lubatud eraldi õiguslikul alusel. Tunnustatud ühilduvad eesmärgid hõlmavad tsiviilnõuete esitamist, rakendamist või kaitsmist, välja arvatud juhul, kui andmesubjektil on ülekaalukas huvi. Sel juhul teavitame teid eesmärgi muudatusest. Kui uus otstarve ei sobi kokku kogumise ajal märgitud otstarbega, võetakse uue kogumise aluseks uus õiguslik alus. Veel kord, teavitame teid eesmärgi muudatusest.
Iga ligipääs meie kodulehele ja meie blogile ning iga kodulehel salvestatud faili otsing salvestatakse. Veebihoidlat kasutatakse süsteemisiseseks ja statistilistel eesmärkidel. Salvestatakse järgmised andmed: väljavõetud faili nimi, väljavõtte kuupäev ja kellaaeg, edastatud andmete hulk, eduka otsingu teatis, veebibrauser ja taotlev domeen. Lisaks salvestatakse taotlevate arvutite IP-aadressid. Täiendavad isikuandmed salvestatakse ainult siis, kui need antakse vabatahtlikult, näiteks päringu või broneeringu raames.
Meie teenused on mõeldud laiemale publikule. Kuna meie teenuseid, nagu keelekursuseid ja muid programme, saavad kasutada ka alaealised, siis kogume alaealiste andmeid ainult seadusliku eestkostja nõusolekul.

Teil on võimalik isikuandmeid esitamata kasutada meie veebipõhiseid teenuseid, mis ei nõua tasumist ega registreerimist. Põhimõtteliselt toimub see ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik kodulehe, meie sisu ja teenuste toimimise tagamiseks. Lisaks töötleme isikuandmeid seoses BCIE kasutamisega, kui esitate need näiteks ise päringut tehes või keelekursust broneerides või kui selleks on muu õiguslik alus. Kui te seda ei soovi, ei saa te kahjuks meie teenuseid kasutada või saate kasutada mitte täielikult. Kui saadate meile päringuid (nt tellite kataloogi) või registreerute vormi abil keelekursusele või tasuta konsultatsioonile, kasutatakse teie andmeid, sealhulgas kontaktandmeid, teie päringu või broneeringu töötlemiseks ja säilitame need vastavalt …?

ISIKUANDMETE HOIDLA
Täiendavate küsimuste korral, mis tekivad pärast teie päringu töötlemist või tellitud teenuse täitmist ning võttes arvesse maksu- ja äriseaduste kohaseid säilitustähtaegu, andmed, mida olete meile päringut või broneeringut tehes esitanud salvestatakse järgmiselt:
- broneerimisel: 10 aastat vastavalt kohustuslikele ladustamiskohustustele;
-päringutele/pakkumistele: 2 aastat
Kui olete meile esitanud isikuandmeid, kasutame neid ainult teie päringutele ja broneeringutele vastamiseks, teiega sõlmitud lepingute töötlemiseks ja tehniliseks haldamiseks.
Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele või jagatakse muul viisil ainult siis, kui see on vajalik lepingu töötlemise eesmärgil – eelkõige tellimuste andmete edastamiseks tarnijatele – see on vajalik arveldamise eesmärgil või kui olete oma eelneva nõusoleku andnud.

ANDMESUBJEKTI NÕUSOLEK
Isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse seaduse paragrahvi 7 lõikele 1 ja ELi üldise andmekaitse määruse artikli 6 lõikele 1.

Andmesubjekt peab andma isikuandmete töötlejale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt nimetatud põhimõtetele ja isikuandmete töötlemise eesmärgile. Nõusoleku andmiseks peab andmesubjekt täitma isikuandmete töötleja www.balticcouncil.ee asjakohased trükitud ankeedid või veebisaidil vormid või esitama oma andmed e-posti või telefoni teel.
.Andmesubjektiga tehtava koostöö vajalikuks eelduseks on nõusoleku andmine ja kooskõlastamata nõusolek tähendab seda, et vastutav töötleja ei tohi andmesubjekti taotletud teenust täita.

Andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teavitades oma isikuandmete töötlejat e-posti aadressil tallinn@balticcouncil.ee või loobudes isikuandmete töötleja saadetud elektroonilistest kirjadest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Nõusoleku andmine on andmesubjektiga koostöö eelduseks ning kooskõlastamata nõusolek tähendab, et andmete haldur ei saa andmesubjektile nõutud teenust osutada.
Andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest oma isikuandmete haldajale meili teel info@balticcouncil.org või loobuda uudiskirjadest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

KÜPSISED
Mõned veebilehed kasutavad niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsised muudavad meie pakkumise kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate.
Enamik meie kasutatavatest küpsistest on niinimetatud "seansiküpsised". Need kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Teised küpsised jäävad teie seadmesse seni, kuni te need ise kustutate. Küpsised võimaldavad meil  meelde jätta teatud ajavahemikuks teie eelistused (nt kasutajanimi, keel jne).
Saate seadistada oma brauseri nii, et olete küpsiste seadmisest teavitatud ja lubate küpsiseid ainult teatud juhtudel, saate eirata küpsised teatud juhtudel või täielikult ning aktiveerida küpsiste automaatse kustutamise, kui brauser on suletud. Kui küpsised on keelatud, võib selle veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

GOOGLE ANALYTICS KASUTAMINE
See veebileht kasutab andmete analüüsi vahendi Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics kasutab niinimetatud "küpsiseid". Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida teie veebilehei kasutamist. Küpsise loodud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Juhime tähelepanu sellele, et sellel veebilehel on Google Analytics laiendatud koodiga "anonymizeIp", et tagada IP-aadresside anonüümne salvestamine (nn IP maskeerimine). Selle tulemusena lühendab Google aga eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja nimel kasutab Google seda teavet, et analüüsida kasutaja käitumist veebilehe külastamisel, veebilehel toimingtue kohta aruannete koostamiseks ning veebilehe  haldajale muude veebilehe  toimingute ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauseri poolt Google Analytics’ile edastatud IP-aadressit ei liideta muude Google'i andmetega. Saate takistada küpsiste salvestamist, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; juhime teie tähelepanu, et sel juhul ei saa te kõiki selle veebilehe funktsioone täielikult kasutada. Samuti saate takistada Google'i küpsiste poolt loodud andmete kogumist, mis on seotud teie veebilehe kasutamisega (sealhulgas teie IP-aadress) ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla järgmise lingi all oleva brauseri pistikprogrammi ja laadides alla: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Saate takistada Google Analytics andmete kogumist, klõpsates järgmisel lingile. Seadistage loobumisküpsis, mis takistab teie andmete edaspidist kogumist, kui külastate seda veebilehte (see loobumisküpsis töötab ainult selles brauseris ja ainult selle domeeni jaoks, et kustutada sellest brauserist küpsised, peate kasutama seda linki uuesti): Disable Google Analytics
Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressilt https://www.google.com/analytics/terms/de.html  or at  https://www.google.de/intl/de/policies/   

GOOGLE ANALYTICS TURUNDAMINE
Adwords’i kliendina kasutame Google turundamise funktsiooni. Selle funktsiooni abil saame pöörduda meie veebilehe kasutajate poole muudel veebilehtedel Google'i Display-võrgustiku abil (Google'is endas, nn "Google'i reklaamid") nende huvidest lähtuvate reklaamidega. Selleks analüüsitakse meie veebilehel olevate kasutajate suhtlust nt. mis pakub kasutajale huvi, et saaks pärast meie veebilehe külastamist pakkuda kasutajale suunatud reklaami teistele lehtedele. Reklaami kuvamisel kasutatakse küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Tekstifailide abil saab analüüsida kasutaja käitumist veebilehe külastamisel ning seejärel kasutada sihitud toote soovituste ja huvipõhise reklaami tegemiseks. Küpsiseid kasutatakse veebilehitseja unikaalseks tuvastamiseks konkreetses arvutis ja mitte isiku tuvastamiseks, isikuandmeid ei salvestata. Saate Google'i küpsiste kasutamist  deaktiveerida, järgides allolevat linki ning laadides alla ja seal pakutavat pistikprogrammi: https://www.google.com/settings/ads/plugin .
Lisateavet Google turundamise ja Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/privacy/ads/ .

GOOGLE ADWORDS KONVERSIOONIDE JÄLGIMINE
Adwords’i kliendina kasutame Google turundamise funktsiooni. Selle funktsiooni abil saame pöörduda meie veebilehe kasutajate poole teistel veebilehtedel Google'i Display-võrgustiku abil (Google'is endas, nn "Google'i reklaamid") nende huvidest lähtuvate reklaamidega. Selleks analüüsitakse meie veebilehel olevate kasutajate käitumist nt. mis pakub kasutajale huvi, et saaks pärast meie veebilehe külastamist pakkuda kasutajale suunatud reklaami teistel lehtedel. Reklaami kuvamisel kasutatakse küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Tekstifailide abil saab analüüsida kasutaja käitumist veebilehe külastamisel ning seejärel kasutada sihitud toote soovituste ja huvipõhise reklaami tegemiseks. Küpsiseid kasutatakse veebilehitseja unikaalseks tuvastamiseks konkreetses arvutis ning mitte isiku tuvastamiseks, isikuandmeid ei salvestata. Saate Google'i küpsiste kasutamist  deaktiveerida, klikates allolevat linki ning laadides alla seal pakutavat pistikprogrammi: https://www.google.com/settings/ads/plugin .
Lisateavet Google turundamise ja Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/privacy/ads/ .

SOTSIAALMEEDIA RAKENDUSED

Meie veebileht integreerib Facebooki, Instagrami, Twitteri, Pinteresti ja Google+ sotsiaalmeedia rakenduse. Nende sotsiaalvõrgustike kaudu võivad selliste rakenduste kasutajad koguda linke ja uudiste postitusi. Need võrgustikud on meie veebilehel esitatud lingina meie profiilidele. Pärast integreeritud graafikale klõpsamist suunatakse teid vastava pakkuja veebilehele, s.t. et alles siis edastatakse kasutajateave vastavale pakkujale.
Teavet teie isikuandmete töötlemise kohta Facebooki, Instagrami, Twitteri, Pinteresti ja Google+ veebilehtede kasutamisel leiate pakkujate vastavatest andmekaitsemäärustest.
Facebooki privaatsuspoliitika leiate aadressilt https://de-de.facebook.com/policy.php.
Instagrami privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt: https://instagram.com/about/legal/privacy/
Twitteri privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt https://twitter.com/privacy. Twitteris saate oma privaatsusseadeid muuta oma konto seadetes klõpsates järgmisele lingile: https://twitter.com/account/settings.
Pinteresti privaatsuspoliitikat saate lugeda aadressil https://pinterest.com/about/privacy.
Lisateavet Google'i andmekaitseeeskirjade kohta leiate järgmistelt Interneti-aadressidelt: https://policies.google.com/privacy?gl=de või https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

ISIKUANDMETE KAITSE JA VASTUTUS
Isikuandmete töötleja tagab isikuandmete kaitse erisuguste organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega. Isikuandmete töötleja kinnitab, et kõik isikuandmete kaitseks vajalikud meetmed on rakendatud, et isikuandmete töötlemine on piiratud ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Kui andmesubjekt nõustub taotletud teenusega seotud isikuandmete töötlemisega, tuleb isikuandmeid säilitada andmesubjekti nõusoleku andmisest keeldumiseks.

Isikuandmete töötleja võimaldab juurdepääsu isikuandmetele ainult nendele töötleja töötajatele, kellel on õigus töödelda isikuandmeid, ja üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete töötleja vastutab isikuandmete kaitse seaduses ja ELi andmekaitse üldsätetes sätestatud nõuete järgimise eest pärast selle jõustumist.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Andmesubjektil on õigus saada juurde isikuandmete töötleja juures hoitavatele enda isikuandmetele ja saada lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada taotlus oma isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas taotleda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või isikuandmete avalikustamist või isikuandmetele juurdepääsu lõpetamist ja/või kogutud andmete eemaldamist, parandamist või blokeerimist, kui see õigus on kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse või muu seadusega.
Kui andmesubjekt avastab, et isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi või kui andmesubjekt taotleb oma andmete eemaldamist, on andmesubjektil õigus esitada järelepärimine rikkumise peatamiseks või kõrvaldamiseks isikuandmete töötlejale e-posti teel tallinn@balticcouncil.org. Andmesubjektil on õigus oma õiguste kaitsmiseks pöörduda igal ajal Riigi andmekaitseinspektsiooni või kohtusse.
 
ETTEVÕTTE ANDMED
Mtü Baltic Council for International Education
VAT: EE1013026322
Aadress: NARVA MNT 7, 10117, TALLINN, Estonia
SWEDBANK, HABAEE2X, IBAN: EE19 2200 2210 3572 5197

Üles