Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED MITTETULUNDUSÜHINGUS Baltic Council for International Education

TERMINID JA MÕISTED
1. Isikuandmete hankija on mis tahes isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle nimel isikuandmeid töödeldakse.
1.1 Vastutavaks töötlejaks on mittetulundusühing Baltic Council for International Education, reg.kood: 80247921, aadress: Narva mnt 7, Tallinn, 10117, Eesti.
1.2. Volitatud töötleja on isik, keda vastutav töötleja on volitanud töötlema isikuandmeid. Volitatud töötlejaks on MTÜ Baltic Council for International Educationi sisetöötaja.
2. Andmesubjekt on igasugune füüsiline või juriidiline isik, kes on teatanud oma isikuandmed vastutavale töötlejale ja kelle andmeid töötleb vastutav töötleja vastavalt isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele.
3. Isikuandmed on andmesubjekti andmed, mille andmesubjekt on saatnud/edastanud isikuandmete töötlejale veebisaidi, e-posti või telefoni teel. Nende andmete hulka kuuluvad eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, passinumber, sünniaeg, sugu ja muud andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada.
4. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korraldamine, säilitamine, muutmine, avaldamine, juurdepääs, vaatamine, väljavõtmine, kasutamine, üleandmine, ühiskasutus, ühendamine, lõpetamine, kustutamine või hävitamine või mõned eespool nimetatud toimingud, sõltumata sellest, kuidas toimingut teostatakse või milliseid vahendeid kasutatakse.
5. "Kolmas isik" tähendab füüsilist või juriidilist isikut, välja arvatud andmesubjekti, vastutavat töötlejat, volitatud töötlejat või isikut, kes töötleb isikuandmeid vastutava või volitatud töötleja nimel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
6. Isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid kliendisuhete üldiseks juhtimiseks ning toodete ja teenuste pakkumiseks, müügiks, müügiedenduseks ja haldamiseks.
7. Isikuandmete töötleja ei tohi isikuandmeid edastada, rentida ega edastada kolmandatele isikutele ja kolmandatele isikutele kasutamiseks (välja arvatud juhtudel ja käesolevates isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes sätestatud juhtudel).
8. Isikuandmete töötlemisel peab isikuandmete töötleja järgima isikuandmete kaitse seaduses ja ELi andmekaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.


ANDMESUBJEKTI NÕUSOLEK
9. Isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse seaduse paragrahvi 7 lõikele 1 ja ELi üldise andmekaitse määruse artikli 6 lõikele 1.
10. Andmesubjekt peab andma isikuandmete töötlejale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt nimetatud põhimõtetele ja isikuandmete töötlemise eesmärgile. Nõusoleku andmiseks peab andmesubjekt täitma isikuandmete töötleja www.balticcouncil.ee asjakohased trükitud ankeedid või veebisaidil vormid või esitama oma andmed e-posti või telefoni teel.
11. Andmesubjektiga tehtava koostöö vajalikuks eelduseks on nõusoleku andmine ja kooskõlastamata nõusolek tähendab seda, et vastutav töötleja ei tohi andmesubjekti taotletud teenust täita.
12. Andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teavitades oma isikuandmete töötlejat e-posti aadressil tallinn@balticcouncil.ee või loobudes isikuandmete töötleja saadetud elektroonilistest kirjadest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.


ISIKUANDMETE KAITSE JA VASTUTUS
13. Isikuandmete töötleja tagab isikuandmete kaitse erisuguste organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega. Isikuandmete töötleja kinnitab, et kõik isikuandmete kaitseks vajalikud meetmed on rakendatud, et isikuandmete töötlemine on piiratud ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
14. Kui andmesubjekt nõustub taotletud teenusega seotud isikuandmete töötlemisega, tuleb isikuandmeid säilitada andmesubjekti nõusoleku andmisest keeldumiseks.
15. Isikuandmete töötleja võimaldab juurdepääsu isikuandmetele ainult nendele töötleja töötajatele, kellel on õigus töödelda isikuandmeid, ja üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
16. Isikuandmete töötleja vastutab isikuandmete kaitse seaduses ja ELi andmekaitse üldsätetes sätestatud nõuete järgimise eest pärast selle jõustumist.


ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE
17. Andmesubjektil on õigus saada juurde isikuandmete töötleja juures hoitavatele enda isikuandmetele ja saada lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
18. Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada taotlus oma isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas taotleda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või isikuandmete avalikustamist või isikuandmetele juurdepääsu lõpetamist ja/või kogutud andmete eemaldamist, parandamist või blokeerimist, kui see õigus on kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse või muu seadusega.
19. Kui andmesubjekt avastab, et isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi või kui andmesubjekt taotleb oma andmete eemaldamist, on andmesubjektil õigus esitada järelepärimine rikkumise peatamiseks või kõrvaldamiseks isikuandmete töötlejale e-posti teel tallinn@balticcouncil.org. Andmesubjektil on õigus oma õiguste kaitsmiseks pöörduda igal ajal Riigi andmekaitseinspektsiooni või kohtusse.
 

Üles